Biuro rachunkowe

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy PUP Częstochowa

O bezzwrotne dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Częstochowie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Takie finansowe wsparcie przysługuje też opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Z dotacji na założenie własnej firmy można pokryć koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej, takie jak porada prawna, usługi księgowe, czy zakup drukarki i innego sprzętu biurowego. Maksymalna wysokość jednorazowego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Częstochowie to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Prawidłowo wypełniony wniosek poza określeniem sumy pieniędzy, o jaką stara się przyszły przedsiębiorca, zawiera informacje o rodzaju planowanej działalności, symbolu podklasy określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Do tego należy dołączyć oszacowane koszty założenie firmy, źródła ich finansowania i harmonogram wydatków.

Wniosek z załącznikami powinien zostać złożony we właściwym urzędzie. To znaczy, że o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy PUP w Opolu mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w tej placówce.

Dodatkowe dokumenty, jakie powinien przedłożyć w PUP przyszły przedsiębiorca to oświadczenia o:

  • niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,

  • nieotrzymywaniu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych,

  • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

  • zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami i planami na założenie działalności i pomożemy uzyskać dofinansowanie z PUP.